Два семинара за мониторинг и разпространение на резултатите по проект SuccessBOX

ноември 16, 2018 · Новини

Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0096-C01 „SuccessBOX” в гр. София ще се проведат два двудневни семинара:

Семинар за мониторинг и оценка по проект SuccessBOX – от 6 декември до 7 декември 2018 г., в East Park Trade Center от 10.00 до 16.00 часа;
Семинар за разпространение на постигнатите резултати – от 13 декември до 14 декември 2018 г., в East Park Trade Center от 10.00 до 16.00 часа;

Събитията се провеждат с целмониторинг и оценката на подбрания инструментариум за имплементация на двете социални иновации и за разпространение на постигнатите резултати (положителни/негативни) от изпълнението и внедряването на социалните иновации по повод изпълнението на проекта.

Проектът се изпълнява от „Огра” ЕООД по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България.