Какво предстои през 2019 година по ОП Наука и образование за интелигентен растеж?

октомври 1, 2018 · Новини

Проект на Индикативната годишна работна програма за 2019 г. на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 е публикуван за информация и обществено обсъждане.

Включени са следните процедури за компании и работодатели, съобразно очаквания период на обявяване на процедурите:

„Въвеждане на дуална система на обучение (ДОМИНО 2)“ 

Планирана за кандидатстване от Март 2019 г. с кандидати професионални гимназии и партньори работодатели. Планира се процедурата да подкрепи въвеждането на дуалната система на обучение в България и по-конкретно създаване на тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда. Очаквано финансирането ще бъде 100% от 200 хил. лв. до 500 хил. лв.

„Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ 

Планирана за кандидатстване от Юли 2019 г. с кандидати специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации, обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени при условията и по реда на Глава 11 от Закона за предучилищното и училищно образование. Планира се процедурата да подкрепи обогатяване на професионално-педагогическите компетентности на учителите, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда, като се използват възможностите на различни квалификационни форми. Очаквано финансирането ще бъде 100% до 391 166 лв.

„Професионално образование за успешна реализация на пазара на труда на регионално ниво“ 

Планирана за кандидатстване от Септември 2019 г. с кандидати национално представителни организации на работниците и служителите и на работодателите и партньори професионални гимназии, браншови организации и работодатели. Планира се процедурата да подкрепи адаптиране на професионалното образование и обучение в съответствие със спецификите и нуждите на пазара на труда в 6-те района за планиране на България. Очаквано финансирането ще бъде 100% до 1,2 млн. лв.

„Усъвършенстване на системата на висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“ 

Планирана за кандидатстване от Октомври 2019 г. с кандидати висши училища и партньори професионални гимназии, браншови организации и работодатели. Планира се процедурата да подкрепи дейности по повишаване на качеството на висшето образование от гледна точка на адаптивност към пазара на труда и професионална реализация на висшистите; подобряване на ефикасността на финансовото управление в системата на висшето образование; повишаване на квалификацията на персонала в сферата на НИРД; подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите висше образование на пазара на труда; подобряване на практическите умения на студенти за работа в реална работна среда. Очаквано финансирането ще бъде 100% от 600 хил. лв. до 2 млн. лв.

Представената информация не включва всички планирани процедури, тъй като работодателите и бизнеса не са посочени като бенефициенти по тях. Повече информация вижте в представения проект на документа.

Предложения и коментари по проекта на Индикативната годишна работна програма за 2019 г. на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 могат да се изпращат в срок до 20.10.2018 г. на следната електронна поща: infosf@mon.bg.