Какво предстои през 2019 година по ОП Развитие на човешките ресурси?

октомври 1, 2018 · Новини

Проект на Индикативната годишна работна програма за 2019 г. на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 е публикуван за информация и обществено обсъждане.

Включени са следните процедури за компании и работодатели, съобразно очаквания период на обявяване на процедурите:

Социална и професионална интеграция на младежи от резидентни услуги 

Планирана за кандидатстване от Септември 2019 г. с кандидати по двата определени компонента – социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия на хора с увреждания, кооперации на хора с увреждания, НПО, общини и доставчици на социални услуги. Планира се процедурата да подкрепи разходи за инвестиции в активи, външни услуги, разходи за възнаграждения и непреки разходи, с които да се подкрепи включване на пазара на труда, професионално ориентиране и предоставяне на посреднически услуги на младежи от 16 до 21 г. вкл., настанени в резидентни услуги. Целта е чрез социална и професионална интеграция, наставничество и обучение да се създават предпоставки за развитието на младежите. Очаквано финансирането ще бъде 100% до 391 166 лв.

Социални предприятия за лица с психични разстройства 

Планирана за кандидатстване от Октомври 2019 г. с кандидати – доставчици на социални услуги, НПО и социални предприятия. Планира се процедурата да подкрепи разходи за инвестиции в активи, външни услуги, СМР, разходи за възнаграждения и непреки разходи, с които да се осигури финансиране на социални услуги, насочени към лицата с психични устройства и умствена изостаналост, които имат нужда от подкрепа за самостоятелен живот. Чрез предоставяното обучение на работното място ще сте стимулира интеграцията им, развитието на умения, като в същото време ще бъде и посоката за постигане на независимост и избягване на риска от изолация. Очаквано финансирането ще бъде 100% до 391 166 лв.

Представената информация не включва всички планирани процедури, тъй като работодателите и бизнеса не са посочени като бенефициенти по тях. Повече информация вижте в представения проект на документа.

Предложения и коментари по проекта на Индикативната годишна работна програма за 2019 г. на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 могат да се изпращат в срок до 21.10.2018 г. на следната електронна поща: igrp@mlsp.government.bg.