Какво предстои през 2019 година по ОП Иновации и конкурентоспособност?

октомври 1, 2018 · Новини

Проект на Индикативната годишна работна програма за 2019 г. на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е публикуван за информация и обществено обсъждане.

Включени са следните процедури за компании и работодатели, съобразно очаквания период на обявяване на процедурите:

Развитие на регионални иновационни хъбове

Планирана за кандидатстване от Май 2019 г. с кандидати – обединения между предприятия и научи организации. Планира се процедурата да подкрепи инвестиции в активи, СМР дейности, участие в събития, разходи за възнаграждения и командировъчни, с които да се подкрепи развитието на специфични научноизследователски инфраструктури и експертиза в услуга на местните предприятия и създаването на нови видове продукти и услуги в приоритетните области на ИСИС. Очаквано финансирането ще бъде от 25% до 90% според вида на съответните разходи и дейност, от 1,5 млн. лв. до 7,5 млн. лв.

Стимулиране внедряването на иновации в стартиращи предприятия

Планирана за кандидатстване от Юни 2019 г. Планира се процедурата да подкрепи инвестиции в активи и специализирани помощни услуги, с които да се подкрепи комерсиализацията на нови продукти и услуги на компаниите. Очаквано финансирането ще бъде от 80%, от 100 хил. лв. до 500 хил. лв.

Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

Планирана за кандидатстване от Септември 2019 г. Планира се процедурата да подкрепи инвестиции в активи и специализирани помощни услуги, с които да се подкрепи комерсиализацията на нови продукти и услуги на компаниите. Очаквано финансирането ще бъде от 25% до 90%, в зависимост от категорията на предприятието и вида на финансираната дейност, от 100 хил. лв. до 500 хил. лв. (за микро и малки предприятия), до 750 хил. лв. за средни и до 1 млн. лв. за големи предприятия.

Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

Планирана за кандидатстване също от Септември 2019 г. Планира се процедурата да подкрепи инвестиции в активи и частично за СМР дейности, с които да се подкрепи съществуваща иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти. Очаквано финансирането ще бъде от 25% до 60%, от 100 хил. лв. до 1,25 млн. лв.

Дигитализация на МСП

Планирана за кандидатстване от Ноември 2019 г. Планира се процедурата да подкрепи инвестиции в активи и услуги, с които да се подкрепи развитието на управленския капацитет чрез предоставя не на специализирани ИКТ услуги. Очаквано финансирането ще бъде от 70%, от 50 хил. лв. до 391 хил. лв.

Предложения и коментари по проекта на Индикативната годишна работна програма за 2019 г. на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 18.10.2018 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg.