Набиране на проектни предложения по приоритет „Иновации за зелена индустрия“

май 31, 2018 · Новини

Програма за „Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия“ има за цел да увеличи стойността и устойчивия растеж в българския бизнес сектор.

Програмата се стреми да стимулира и развива дългосрочното бизнес сътрудничество между Норвегия и България.

Очакваният резултат от финансираните по настоящата покана проекти е повишената конкурентоспособност на българските предприятия. Начало на първата поканата за подаване на проектните предложения за частта Иновации в зелената индустрия е 22 май 2018, а краен срок е 11 октомври 2018, 13:00 българско време. Отваряне на първа покана за малки грантови схеми за стартиращи компании и двустранно сътрудничество се очаква през Януари/ Февруари 2019г.

Общата сума за финансиране на проекти по тази покана е 17,855,000 евро разпределена както следва:

  1. Схема за индивидуални проекти – 16,155,000 евро
  2. Схема за малки грантове за МСП – 1,700,000 евро

Допустими дейности: разработване, внедряване и инвестиране в иновативни екологични технологии; разработване на екологосъобразни продукти и услуги, разработване и внедряване на “зелени производствени процеси”, обучение, повишаване на осведомеността и проверки като вторична дейност, свързана с горепосочените дейности

Допустими кандидати: МСП, определени в Препоръка 2003/361 на ЕС, регистрирани като юридически лица в България и действащи в съответствие с наложеното българско законодателство. Кандидатите трябва да извършват дейност най-малко 3 години към датата на крайния срок за подаване на документи.

Допустими партньори: Всяко частно или публично дружество, търговско или нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България.

Ще бъдат приети само електронни заявления, подадени чрез електронния портал за приложения на Innovation Norway, на английски език.- https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/ 

Повече информация, както и насоките за формуляр за кандидатстване са достъпни на уебсайта на програмата.