Конкурс за финансиране на проекти насочени към хора с трайни увреждания

април 23, 2018 · Новини

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.

Участници в конкурса могат да бъдат ВСИЧКИ РАБОТОДАТЕЛИ, регистрирани по действащото законодателство.

Срокът за подаване на документите е до 17.30 ч. на 28.05.2018 г. Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” 104 – 106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 ч. на 28.05.2018 г.

http://ahu.mlsp.government.bg/home/