Предстои нова сесия на Националния иновационен фонд за 2018 г.

април 5, 2018 · Новини

Сесията на Националния иновационен фонд през 2018 г. ще се проведе по много по-съкратена и обективна процедура, съобщиха от Министерство на икономиката. За бюджет от 5 млн. лв. ще могат да кандидатстват български иновативни компании и научните среди през 2018 г. След пълен преглед на прилаганите изисквания по фонда до този момент са предложени редица изменения, които са обсъдени с представители на бизнеса и научните среди и вече са приети от Управителния му съвет.

Предвижда се и намаляване на разходите за дълготрайни материални активи по проектите от 60% на 50%. Целта е да се насърчи интелектуалния труд, а не инвестициите в готово оборудване. В същата логика са направени и промени, които предвиждат до 10% от средствата да се ползват за външни услуги (до сега този процент е бил 25).

Регулира се и механизма за изплащане на възнагражденията на Звеното за контрол и на външните експерти, като то ще е пропорционално на подадените проекти (тоест заплащането ще е съобразно с извършената работа). Ясно се разграничават задълженията на наблюдателите по процедурата от тези на контролното звено – до този момент такова детайлизиране е липсвало и се е стигало до препокриване на дейността, а оттам и до удължаване на сроковете по оценка.

С цел повишаване на качеството на проектите, които се финансират се увеличават нужният брой точки за класирането им – от 60 на 70. Разписват се и подробни правила за действия при хипотеза, двама кандидати да са получили равни оценки, които до момента са липсвали.

Приетите промени от УС на НИФ предстои да бъдат съгласувани с Министерството на финансите. Предвижда се през май да стартира информационна кампания по него, а през лятото – и фактическото набиране на проектни предложения, стана ясно по време на заседанието.