Увеличават бюджета на две процедури по ОП РЧР 2014-2020

март 12, 2018 · Новини

Официално са публикувани и резултатите по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ и по процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“.

И за двете процедури се планира увеличаване на бюджета и финансиране на голяма част от кандидатите от резервния списък.

За BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ можете да видите официално одобрените проекти тук, а тук е публикуван и списъка с резервните проекти. Общ брой на одобрените за финансиране проекти е 59 от подадени и одобрени общо 408 на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 83 844 802.65 лева.  Стартирана е писмена процедура за увеличаване на финансовия ресурс на схемата с 36 млн лв. с цел финансиране на голяма част от проектите в резервния списък, с което ще се усвои целият свободен финансов ресурс на програмата, определен за развитие на социалното предприемачество и социалната икономика.

За BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“ можете да видите официално одобрените проекти тук, а тук е публикуван и списъка с резервните проекти, като общият брой на одобрените за финансиране проекти е 19 проектни предложения от подадени и одобрени общо 97 на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 21 408 359.77 лева. Също е стартирана писмена процедура за увеличаване на финансовия ресурс на схемата, с цел финансиране на всички одобрени проектни предложения, което се очаква да се случи в началото на м. април.