Отворен е прием на проекти по процедура „Транснационални партньорства”

март 1, 2018 · Новини

Стратира приема на проектни предложения по програма BG05M9OP001-4.003 ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА

С цел подпомагане и насърчаване на транснационалното сътрудничество е създадена специална Платформа за транснационално сътрудничество в рамките на ЕСФ, която ще бъде основно средство за осъществяване на транснационалното сътрудничество в рамките на координираната покана. Кандидатите задължително следва да се регистрират в Платформата, където ще публикуват своите проектни идеи, ще осъществят контакт с партньорски организации и ще формират партньорства за осъществяването на общи транснационални проекти. За тази цел партньорите по проекта ще съставят и подпишат Споразумение за транснационално партньорство, което също е функционалност на Платформата.

В края на месец март 2018 г. се организира форум за търсене на партньори, повече информация за който може да намерите на esf.bg/transnacionalno-partnorstvo.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, като общият бюджет е 4 389 000 лв. Кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ между 50 000 лв. и 200 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: esf.bg и eumis2020.government.bg.
Крайният срок за представяне на проектните предложения е 11.05.2018 г., 17:30 ч. българско време.
Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с квалифициран електронен подпис като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – eumis2020.government.bg.

Повече за процедурата можете да прочетете в РЕЗЮМЕТО тук.