Управляващият орган на ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура “ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА”

февруари 16, 2018 · Новини

 Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ кани да изпратите своите коментари и предложения по проект на Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-4.003 „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА ” 

Предложенията си можете да изпратите на електронна поща tnc@mlsp.government.bg в срок до 23.02.2018 г. (включително).

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения няма да бъдат приемани.

Обръщаме Ви внимание, че на този етап на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения и становища, които се отнасят до проекта на Условията за кандидатстване по процедурата. Други въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат изпращани на по-късен етап, след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Условия за кандидатстване.