Ваучерна схема за подобряване използването на информационните и комуникационни технологии

януари 14, 2018 · Новини

Ваучерната схема за подобряване използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) ще е насочена към улесняване достъпа на малките и средните предприятия до цифрово ноу-хау и технологии.

Очаква се приемът на заявления да стартира през Февруари 2018-та година.

Целта на схемата ще е да се насърчи използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели, като се предоставят стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на ИКТ. Общият бюджет на ваучерната схема за ИКТ за малките и средните предприятия е 9 779 150 лева (5 000 000 евро), като максималната стойност на ваучерите ще бъде 5 000 лева без ДДС и 20 000 лева без ДДС.

За финансиране ще се допускат дейности за разработване и въвеждане на решения и платформи за електронна търговия, базирани на ИКТ бизнес решения, разработване и въвеждане на уеб дизайн, разработване и въвеждане на опростени мобилни/таблет приложения, разработване или интегриране на приложения и системи за бизнес софтуер, консултантски услуги за формиране на умения за работа и прилагане на съвременни ИКТ и други услуги, предложени от избраните доставчици.

Кандидатите могат да са само микро, малко или средно предприятия, от следните сектори:

  • Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
    С20 „Производство на химични продукти“; C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“; C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“; С27 „Производство на електрически съоръжения“; С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“; С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.
  • Интензивни на знание услуги:
    J58 „Издателска дейност“; J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ ; J60 „Радио- и телевизионна дейност“; J61 „Далекосъобщения“; J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; J63 „Информационни услуги“; М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.
  • Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
    С10 „Производство на хранителни продукти“; С11 „Производство на напитки“; С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С14 „Производство на облекло“; С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“; С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“; С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“; С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“; С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“; С24 „Производство на основни метали“; С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“; С31 „Производство на мебели“; С32 „Производство, некласифицирано другаде“; С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Процесът по кандидатстване ще стартира с подаване на проектно предложение (в опростен вариант) по ваучерната схема по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване придружителните документи чрез ИСУН 2020.

Следете информационния бюлетин на Огра за повече информация.