Предоставяне на микрокредити на стартиращи фирми и социални предприятия

декември 14, 2017 · Новини

ОП „Развитие на човешките ресурси“ е първата програма, по която се сключиха споразумения с финансови посредници за предоставяне на микрокредити на стартиращи фирми и социални предприятия.

За всякакви въпроси, свързани с условията и изискванията по кредитите, заинтересованите лица могат да се обръщат към експертите на двете микрофинансиращи институции:

Микрофонд АД
София 1000, ул. Екзарх Йосиф 30
тел.: 02 8137 800
info@mikrofond.bg
www.microfond.bg

СиС Кредит АД
София 1000, ул. Г.С.Раковски 140, eт.4
тел.: 0896/ 333 222; 02/ 980 16 19
info@siscredit.com
http://siscredit.com/

Основни параметри на финансовия инструмент:

 • Размер на кредитите – от 5000 лв. до 48 895 лв.
 • Срок на кредита до 10 години
 • Възможност за гратисен период по главницата до 2 години

Какво финансираме:

 • Придобиване на материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието /самонаетото лице или покриване на др. разходи, свързани с основната стопанска дейност
 • Работен капитал за развитие или разширяване на дейността
 • Специфично и професионално обучение на служителите/работниците или предприемача/самонаетото лице.

Кого финансираме:

 • Стартиращи предприятия
 • Стартиращи предприятия на лица от уязвими групи (безработни повече от 6 м., лица с увреждания и младежи до 29 г.)
 • Социални предприятия (стартиращи и съществуващи)

Защо микрокредит от ОПРЧР:

 • Конкурентен лихвен процент на микрокредитите към крайните получатели – 2,9 – 7,2 %
 • Занижени условия за покритие с обезпечение
 • Дългосрочност до 10 години
 • Осигурява достъп до финансиране на групи крайни потребители, които досега не са имали достъп до такива средства