Увеличен е бюджета на процедура BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност за малките и средни предприятия

октомври 18, 2017 · Новини

Взе се решение за увеличаване на бюджета по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ със средства в размер на 154 115 400,60 лева.

С увеличението ще се финансират всички проектни предложения, подадени от кандидати категория „микропредприятие“ и „малко предприятие“, получили 77 и повече точки, както и всички проектни предложения, подадени от кандидати „средни“ предприятия, получили 76 и повече точки.

До тези кандидати ще бъдат изпратени покани за сключване на административни договори за безвъзмездно финансиране. Поканите ще бъдат изпратени по електронната поща, която са посочили кандидатите като адрес за кореспонденция в проектното си предложение.