Нова възможност за финансиране на специфични обучения

август 21, 2017 · Новини

До 31 октомври 2017 г. ще се приемат проекти на предприятия работодатели по процедурата BG05M9OP001-1.022 „Специфични обучения“

Работодателите от различни икономически сектори ще могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ за специфични за съответното предприятие и работните места обучения. 

Фирмите във високите технологии, ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда ще мотат да заявят до 3000 лв. стойност за обучението за едно лице, включено в проект.

Общият бюджет на процедурата е 10 000 000 лв., разделен поравно между два компонента в зависимост от прилагания режим на държавни помощи. По Компонент 1 кандидатите могат да получат безвъзмездната финансова помощ между 50 000 лв. и 3 911 660 лв., а по Компонент 2 – между 50 000 лв. и 391 166 лв.