ЕС ще финансира проекти на малки и средни фирми в отбранителната индустрия

юли 11, 2017 · Новини

Производството и реализацията на отбранителни продукти са важен сектор за българската икономика, който бележи ръст през последните години. В сектора работят много малки и средни предприятия, като произведените от тях продукти – над 95% се реализират чрез износ на външните пазари.

Очаква се през следващия програмен период да започне да работи Европейски фонд за отбрана, който се отнася не само за големите компании, но за всички по веригата за покупка на военно оборудване. Тя каза, че сред условията за получаване на финансиране по проектите ще бъде участието на най-малко 3 дружества от най-малко 2 европейски държави и обща обществена поръчка. Европейския фонд за отбрана ще координира, допълва и увеличава националните инвестиции в научноизследователска дейност в областта на отбраната, в разработването на прототипи и в придобиването на отбранително оборудване и технологии.

Той ще има две направления:

1) Научно-изследователска дейност: Научноизследователското направление на фонда вече дава първите си резултати. През тази година ЕС за първи път ще предложи безвъзмездни средства за съвместни изследвания в областта на новаторските отбранителни технологии и продукти, изцяло и пряко финансирани от бюджета на ЕС. Проектите, допустими за финансиране от ЕС, ще бъдат насочени към приоритетните области, договорени преди това от държавите членки, и принципно може да включват електроника, метаматериали, криптиран софтуер или роботика. Това направление ще бъде финансирано с: 90 милиона евро до края на 2019 г., като за 2017 г. са заделени 25 милиона евро. През 2018 г. Комисията ще предложи специална научноизследователска програма на ЕС, посветена на отбраната, с прогнозен годишен бюджет от 500 милиона евро, което ще превърне ЕС в един от най-големите европейски инвеститори в научни изследвания в областта на отбраната.

2) Разработване и придобиване: Фондът ще насърчи държавите членки да си сътрудничат при съвместното разработване и придобиване на отбранителна техника и технологии посредством съфинансиране от бюджета на ЕС и практическа подкрепа от Комисията. Държавите членки например могат съвместно да инвестират в разработването на технологии за дронове или спътникова комуникация, или в закупуването на хеликоптери на едро с цел намаляване на разходите. Единствено съвместни проекти ще бъдат допустими за финансиране, а част от общия бюджет ще бъде заделен за проекти, свързани с трансграничното участие на малки и средни предприятия. ЕС ще предостави съфинансиране в размер на: 500 милиона евро общо за 2019 г. и 2020 г. по линия на специална програма в областта на отбраната и промишленото развитие.

За периода след 2020 г. ще бъде изготвена по-мащабна програма, с прогнозен годишен бюджет в размер на 1 милиард евро. Програмата ще привлече национално финансиране, като очакваният мултиплициращ ефект е 5. Следователно е възможно да бъде генерирана обща инвестиция за развитие на отбранителни способности в размер на 5 милиарда евро годишно след 2020 г.