31 стартиращи иновативни предприятия ще бъдат финансирани с допълнително отпуснат бюджет

юли 11, 2017 · Новини

Увеличаването на бюджета по процедурата е с 11 416 186,25 лв. и позволява да бъдат финансирани допълнителен брой проектни предложения по процедурата BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. С допълнителния финансов ресурс ще  да бъдат финансирани още 31 проектни предложения, включени в резервен списък с проектни предложения, успешно преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране и са получили 80 точки и повече.

Одобрените за финансиране кандидати ще бъдат поканени официално по електронната поща, която са посочили като адрес за кореспонденция в проектното си предложение, да предоставят необходимите документи, като уведомлението ще съдържа и покана за дата и час, на които кандидатите следва да се явят за подписването на административния договор.