Прекратяват оценката на проекти за предприемачество по ОП РЧР, ще има нов прием

юли 7, 2017 · Новини

Считано от 5 юли 2017 г. е прекратена оценката и подбора на проекти по двете процедури BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“ и BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачество”.

Очаква се процедурите да бъдат отворени нанов около 24-28 юли 2017 г., а срокът за прием да приключи до 29 септември – 02 октомври 2017 г.

Като причини за прекратяването експертите от УО посочват изключително големия брой проектни предложения, които са отпаднали на административна проверка – между 35 и 55 % от всички подадени проекти. Поради това, че голяма част от кандидатите не са спазили процентното съотношение между преки и непреки разходи при формиране на бюджета, ще бъдат предприети действия по прецизиране на текстовете в Условията за кандидатстване, като:

  • Предприема се нов подход за служебно залагане на 10% непреки разходи (от размера на преките разходи), което ще доведе до допускане на по-голям брой проектни предложения до техническа и финансова оценка, т.е. оценка на качеството на проектните предложения.
  • Прецизират се критериите относно изписване на индикатор/и в проектното предложение и непосочена и/или неспазена минимална продължителност на обучение (по професионална квалификация и/или ключова компетентност). Липсата на индикатор в конкретна секция от формуляра, както и неспазената продължителност на обученията няма да водят до автоматично отпадане на проектното предложение, в случай че същите може да се изведат от описаното в проекта.
  • Предоставя се възможност на кандидатите по процедурата да предоставят автобиографията освен на законния представител на кандидата (управител, прокурист и др.)/собственика на капитала, така и на ръководител на проекта. Това допълнение ще даде опция на кандидатите да преценят дали доказването на административния им капацитет ще бъде чрез законно представляващия организацията или чрез лицето, наето да ръководи изпълнението на проектните дейности.
  • Прецизират се текстове на декларациите по процедурите, чието некоректно попълване, също води до отхвърляне на проектното предложение.
  • Отпада изискването за представяне на документи, доказващи допустимостта на кандидатите и/или партньорите. Последното ще подлежи на деклариране или описание във формуляра за кандидатстване.
  • Премахват се критерии за административно съответствие и допустимост, чието спазване е заложено в Условията за кандидатстване и договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и които кандидатът, подписвайки и подавайки проектно предложение чрез информационната система ИСУН2020, е приел да изпълнява.

Предвид промените са публикувани и проекти на документацията за публично обсъждане и по двете процедури за подбор на проекти BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“ и BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачество”, като коментари от публично обсъждане ще се приемат до 14 юли 2017 г. Проекти на документите можете да видите тук: