Подбор на проекти за транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж

януари 6, 2017 · Новини

Краен срок за представяне на проектни предложения е до 17:30 часа на 5 април 2017 г.

Управляващият орган обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Проекта ще бъде реализиран в два компонента:
Компонент 1: „Транснационални партньорства за заетост и растеж”
Компонент 2: „Дунавски партньорства за заетост и растеж“

Процедурата цели да се подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др.

Области, в които ще бъде насочена процедурата са:
Пазар на труда и качество на работните места;
Социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд;
Изграждане на административен капацитет в горните две области.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 20.000.000,00 лв.

Повече информация тук.