Удължен срок за оценка на проекти по процедурата за добри и безопасни условия на труд

януари 4, 2017 · Новини

Срокът за оценка на проектите по процедура BG05M9OP001-1.008 “Добри и безопасни условия на труд” е удължен до 28 февруари 2017 година.

Важно е всеки, подал проектно предложение по дадената процедура, да следи своята кореспонденция в Информационната система за управление и наблюдение на средствата (ИСУН 2020).

За повече информация вижте тук.