Програма „Научи се да плуваш“

ноември 25, 2016 · Новини

Краен срок за подаване на документи: 15 февруари 2017

Плувния спорт предоставя специфични особености, които оказват положителни оздравителни и хигиенни въздействия върху организма на подрастващите. Настоящата Програма очаква се увеличи броят на заниманията в населените места, имащи условия за обучение по плуване и спортни специалисти с необходимата професионална квалификация.

Основната цел е обучение по плуване на деца, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност.

Преките бенефициенти са спортни клубове и членове на Българска федерация по плувни спортове.

Обхвата в териториален аспект са населени места в страната с условия за обучение по плуване. А обхвата във времеви аспект е за периода от 1 април до 31 декември на съответната календарна година.

Повече информация може да намерите тук.