Какво предстои през 2017 г. по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

януари 2, 2017 · Новини

Най-интересното от предстоящите за 2017 г. процедури за бизнеса:

Март 2017 “Разработване на продуктови и производствени иновации”
Дългоочакваната процедура “Разработване на продуктови и производствени иновации” запазва параметрите си, като ще бъде отворена за кандидатстване и за малки и средни, и за големи предприятия с възможност за финансиране от 25% до 70%, от 100 хил.лв. до 1 млн.лв. Общия бюджет остава същия-35 млн.евро, като ще се финансират:
– приложни научни изследвания в предприятието;
– тествания, изпитвания, измервания;
– проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, ноу-хау, непатентовани
открития, права по интелектуална собственост;
– създаване и тестване на прототипи и пилотни линии.

Юни 2017 “Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории
Процедурата ще бъде отворена за кандидатстване за съществуващи предприятия, като право на участие ще имат и големите компании. С обявения бюджет от 5 млн.евро ще се финансират проекти от 100 хил.лв. до 1.250 млн.лв., като подкрепата отново ще бъде между 25% до 60% от стойността на проектите. Ще бъдат финансирани инвестиционни разходи (ДМА и ДНА), както и строително-монтажни работи, като целта е създаване на нова и подобряване на съществуваща инфраструктура за подпомагане комерсиализацията на продукти, включително създаване, развитие и акредитация на тематично фокусирани лаборатории, необходими да посрещнат нуждите на бизнеса от сертифициране, стандартизирани тестове и техническа верификация, изпитвания и доказване на концепции, опитни образци и полезни модели, прототипиране и друга подобна инфраструктура в подкрепа на иновационната дейност на предприятията.

Юли 2017 “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите
Очаква се процедурата да бъде отворена за кандидатстване конкретно за съществуващи МСП конкретно от преработвателната промишленост с общ бюджет от 36,6 млн.евро. Ще се финансират проекти от 300 хил.лв. до 2 млн.лв., като подкрепата ще бъде между 35% до 75% от стойността на проектите, с фокус върху дейности за изпълнението на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно и устойчиво използване на ресурсите в областите отпадъци, води, рециклиране на материали. за Допустими се очаква да бъдат следните видоме разходи:
– Инвестиционни разподи (ДМА и ДНА);
– Разходи за услуги;
– Разходи за материали и консумативи;
– Разходи за организация и управление.
В рамките на пилотните и демонстрационните инициативи за повишаване на ефективното използване на ресурсите в предприятията (а е възможно подкрепа да се предостави и за групи предприятия) ще се подкрепят мерки за подобряване на ресурсната ефективност и устойчиво използване на суровините, вкл. промишлена симбиоза: внедряване на високо-технологични и ИКТ решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване използването на суровини; внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения; внедряване на съвременни безотпадни технологии, вкл. и подмяна на морално остаряло и ресурсоемко оборудване; внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали, вкл. и чрез инвестиции за пригаждане на съществуващото оборудване към характеристиките на новите продукти; въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси. Относно резултатите се очаква да бъде приложено изискване за разпространение с цел мултиплициращ ефект и ефект на капитализиране (capitalization), което също ще бъде новост от практиките на финансиране до момента.

Септември 2017 “Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства на НСНМПС
С общ бюджет от 34,3 млн.евро за първи път се планира обявяване на процедура, насочена към стартиращи и развитие на нови предприятия с подкрепа за дейности за реализиране на предприемачески идеи, за разработване на нови продукти и услуги в области, свързани с европейски регионални предизвикателства. Финансирането ще е в размер от 50 хил.лв. до 391 166 лв., до 90%, като за допустими са определени широк кръг от разходи:
– Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
– Разходи за услуги;
– Оперативни разходи, вкл. възнаграждения, наем на помещения и др.
Процедурата напомня в голяма степен схемата за стартиращи иновационни компании, като очакванията са че много по-голям брой компании ще могат да получат подкрепа. Очакваме, че ще има поставено изискване кандидатите МСП да извършват икономическа дейност от определени сектори, като подкрепа ще получат предприятия в специфични сфери, напр. творчески и културни индустрии, предприятия, разработващи нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението, полагане на грижи и здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество. Възможно е да има и подкрепа на идеи, които ще се реализират от жени-предприемачи, стартиращи предприемачи – лица до 29 годишна възраст и за лица на възраст над 50 г., стартиращи собствен бизнес, като за момента няма официална информация в тази насока.

Предвидени са още няколко процедури за конкретни бенефициенти, с които продължава подкрепата за София Тех Парк, АУЕР, БИМ, Патентно ведомство.

Текстът е подготвен от екипа на Огра ЕООД, като целият текст на индикативната програма може да се види тук.