Покана за участие в обучение за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне на БФП по схема „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

септември 7, 2016 · Новини

Във връзка със стартиране на дейностите по сключени договори по схема „Ново работно място 2015” на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган, организира провеждането на серия от обучения през м. септември.
Обученията ще обхванат 6 града – Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив, Русе и София, където представители на ГД ЕФМПП ще презентират Ръководството за бенефициента по схемата, начините за комуникация с Управляващия орган, както и отчитането на финансовото и техническо изпълнение по договорите.

Покана до членовете на екипи за изпълнение на проекти по схема „Ново работно място 2015”