Обявен е прием на проекти за добри и безопасни условия на труд

април 12, 2016 · Новини

До 14 юни 2016 г. ще се приемат проекти по процедурата BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Обявен е прием на проекти за добри и безопасни условия на труд

Проекти ще се приемат до 14 юни, 2016 г.

Целта на финансирането е да се подобри работната среда в предприятията чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и да се насърчат ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси. Насърчава се и географската мобилност на работната сила в страната като подкрепа ще се оказва на работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 80 000 000 лв., а крайният срок за подаване на проектни предложения е 14 юни 2016 г.

Оценката ще се извършва по обявена методика, съгласно която предимство ще получат:

  • Кандидати с реализиран поне един проект финансиран от структурните фондове, националния бюджет или други финансови инструменти и поне 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение;
  • Проекти с определен Ръководител на проекта с опит в организация и/или управление/изпълнение на дейности задобри и безопасни условия на труд като тези, включени в проектното предложение и/или проекти, поне 3 години;
  • Проект с целеви групи, които обхващат лица на възраст над 54 години и/или хора с увреждания;
  • В проекта са предвидени мерки за насърчаване развитието в областта на политиката по околната среда, политиката по изменение на климата, ресурсна ефективност;
  • В проекта са предвидени дейности за осигуряване на достъп за хора с увреждания.

Повече за процедурата можете да научите тук: BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“

Пълният комплект документи и условия за кандидатстване с проекти за добри и безопасни условия на труд е публикуван на официалната страница на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/, а подаването на проектите ще бъде изцяло по електронен път. Очаква се скоро да бъдат обявени и дати за провеждането на информационни дни в цялата страна.

Можете да се обърнете към екипа на Огра ЕООД за повече информация и съдействие за подготовката и управлението на проекти по тази процедура.