Фондация „Нестле“ обявява конкурс за научни изследвания в храненето

декември 3, 2013 · Новини

Финансирането е между $20 000 и $300 000

Фондация „Нестле“ набира предложения главно по инициатива на местни изследователи от развиващите се държави. От Фондацията ще приемат кандидатури, направени от учени както от развитите, така и от развиващите се страни.

В конкурса могат да участват отдели или институти на висши учебни заведения, болници или други заведения за висше образование в страните с нисък и по-нисък от средния доход.

Фондацията въвежда и подпомага научни изследвания в храненето на човека, които са от значение за общественото здраве в страните с нисък и по-нисък от средния доход според Световната банка. Резултатите от научноизследователските проекти трябва да осигурят основа за изпълнение, която да доведе до устойчиви и приложими за изследваното население резултати. Това ще даде възможност за развитие на способностите на страната-домакин, както и за бъдещо сътрудничество и взаимодействие между институциите на развитите и развиващите се страни.

Фондация „Нестле“ предлага различни категории безвъзмездни субсидии за изследвания, като някои използват модулен подход, т.е. едната програма представлява стартово ниво за започване на следваща.

– Програмата за Обучение субсидира малки изследователски проекти като дисертации с до $20 000.
– Програмата за Базово проучване финансира опитни (предварителни) изследвания, които създават базисни данни, необходими за пълни изследователски проекти. Средствата са $20 000.
– Програмата за Малки изследвания е своеобразно продължение на стипендиите за Обучение или за Базови изследвания. Осигурява подкрепа в размер на $50 000.
– Големите Изследователски проекти се субсидират от $100 000 годишно до $300 000 за три години.
– Изследователската програмата за Въвеждане насърчава връщането на аспиранти в собствените им страни и изграждането на кариера – помощта е в размер на $ 50 000.

Заявления за участие се приемат през цялата година, но се оценяват два пъти годишно при два крайни срока – 10-ти януари 2014г. и 10-ти май 2014г.

Финансирането по прoектите се основава на научни умения, общественo значение за здравето, устойчивост и финансови съображения.
Всички заинтересовани първо трябва да изпратят писмо, в което да представят накратко вида на проекта, по който биха желали да участват, както и прогнозен бюджет. Важно е и писмата, и заявленията за участие да съдържат аргументирана информация за общественото значение на проекта, за неговото непосредствено въздействие и стабилност.

За повече информация вижте тук.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на ProjectMedia