Основните мотори, които движат държавата са малките и средните предприятия

октомври 12, 2013 · Новини

“Основните мотори, които движат държавата са малките и средните предприятия, затова и значението на ОП “Конкурентоспособност” 2007-2013 г., респективно и на новата оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, се определя от особеното мястото на бизнеса в сравнение с всички други участниците в развитието. Той създава общественото богатство и е реалният агент на икономическото развитие, а всички останали участници (публични власти на централно и местно ниво, неправителствен сектор) имат подпомагаща роля, за да се получат определени обществени ползи, това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Юнал Тасим, на кръглата маса “ЕС фондовете – национално ефективни. Споразумение за партньорство България – Европейска комисия 2014 – 2020 г”.

През първия програмен период за България 2007-2013 г. по Оперативна програма “Конкурентоспособност” са разпределени средства в размер на 1.162 млн. евро. “Тук е моментът да уточня, че благодарение на създадената добра организация за разглеждане на междинните и финалните отчети на бенефициентите, и в резултат на ускореното разплащане, беше преодолян рискът от автоматична загуба на средства по ОП “Конкурентоспособност” за 2013 г., който в началото на мандата на правителството се изчисляваше на 50 млн. евро. Ще продължим да работим, за да може успехът от 2013 г. да бъде реализиран и през 2014 г., каза още зам.-министър Юнал Тасим.

“Най-добрата социална политика е добрата икономическа политика, а ефектът от предоставените средства върху българската икономика показва положително въздействие върху БВП, заетостта, износа на стоки и услуги, като най-значимо е въздействието върху ръста на частните инвестиции”, сподели Юнал Тасим. Той посочи също, че основните предизвикателства пред българската икономика остават затрудненият достъп до източници на финансиране, ниската степен на интернационализация на дейността, ниската степен на иновативност на българските предприятия, високата степен на енергийна интензивност и ресурсоемкост на производствата, влошената структура на износа (основан предимно на износа на суровини и към стоки със сравнително ниска добавена стойност). Но Министерство на икономиката и енергетиката, прави всичко възможно, за да се преодолеят тези препятствия.

Отчитайки резултатите и поуките от текущия програмен период, Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., е насочена към постигане на динамично конкурентоспособно развитие на икономиката, базирано на иновациите, оптимизация на производствените вериги и секторите с висока добавена стойност. Ние, имаме иновативно мислене и без иновации и иновационна инфраструктура, България няма да има шанса да се нареди сред водещите страни в Европа. С цел идентифициране на реалните нужди на бизнеса, разработването й се осъществява на база активни дискусии, в които са включени всички заинтересовани страни – водещи министерства и ведомства, социално-икономическите партньори, регионални и местни власти, структури на гражданското общество, академичната общност и др., допълни зам.–министър Тасим.

“При разработването на програмата се стремим да се постигне консенсус между всички заинтерeсoвани страни и баланс между мерките, които имат бърз и непосредствен ефект върху бизнеса (технологично обновление, въвеждане на международни стандарти и сертификация, интернационализация и т.н.) и такива, които изискват по-дълъг период за постигане на опреден резултат и по-големи инвестиции (инфраструктура за иновации и изследвания; развитие и внедряване на иновации и т.н.). А определените средства от 1 млрд. евро за ОП “Иновации и конкурентоспособност” за следващия 7-годишен период трябва да се инвестират изключително фокусирано и разумно, за да донесат търсените ефекти без да се пилеят средствата на българските и европейските данъкоплатци”, каза още заместник-министър Юнал Тасим.

В кръглата маса “ЕС фондовете – национално ефективни. Споразумение за партньорство България – Европейска комисия 2014 – 2020 г.” се включиха също и евродепутати от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, депутати в 42-то Народно събрание и представители на научните среди в България.

Източник: Огра, по материали от страницата на МИЕ