Публикуван е списък с отхвърлените проектни предложения по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“

октомври 10, 2013 · Новини

На интернет страницата на Управляващия орган на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. е публикуван списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“.

Списъкът с отхвърлените проектни предложения, може да погледнете тук.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на УО на ОП “Конкурентоспособност” 2007-2013 г.