С оживени дискусии преминаха двете кръгли маси на ОИЦ – София на тема “Научени уроци”

септември 30, 2013 · Новини

Проведени бяха две кръгли маси на тема „Научени уроци”. На срещата на 26 септември бяха поканени и присъстваха бенефициенти от София и от Софийска област, изпълнявали проекти по ОП „Транспорт”, ОП „Околна среда”, ОП „Регионално развитие” и ОП „Конкурентоспособност” през програмния период 2007-2013 г. В началото на срещата бяха представени научени уроци от настоящия програмен период, както и резулатите от включилите се в анкетирането бенефициенти. Модераторът на срещата г-жа Веселина Купенова, Председател на Съвета на Фондация SOS Предприемачи, очерта основните проблеми, посочени от бенефициентите. В последвалата дискусия бяха формулирани и предложения за решаването на тези проблеми.

Сред предложенията са: обществени обсъждания и въвеждане на добри практики от работата в други страни; приемственост на кадрите в Управляващите органи; оценка на същността на проектните предложения, а не наблягане на формалните индикатори; целево насочване на средствата; статистика, отчетност, мотивирани отговори на постъпилите проектни предложения. Имаше и редица предложения, насочени към авансовите плащания, сроковете, документите по оперативните програми, Комитетите за наблюдение и пр.
След провеждането на втората кръгла маса, днес /30 септемви/, за бенефициенти по ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Административен капацитет” и ОП „Техническа помощ”, резултатите ще бъдат обобщени и предоставени на УО на оперативните програми.
Настоящите кръгли маси са част от национална кампания на мрежата от 28 областни информационни центъра под мотото „Научени уроци”, която цели да оптимизира процедурите за изпълнение на проекти, финансирани по оперативните програми. Кампанията стартира през месец юли с попълване на анкети от страна на бенефициентите, в които те споделяха основните проблемни зони в процеса на кандидатсване и изпълнение на проекти. Целта на настоящите кръгли маси е тези проблеми да бъдат обсъдени и да бъдат начертани пътища за тяхното решаване, които след това ще бъдат представени на Управляващите органи на съответните оперативни програми. На третия етап от кампанията Централният информационен и координационен офис в администрацията на Министерския съвет ще проведе среща на всички Управляващи органи и вицепремиера Зинаида Златанова, на която да се дискутират предложенията на бенефициентите.

Резултатите от кампанията ще бъдат обявени през месец ноември.
Областен информационен център – София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Структурни фондове на ЕС