Подкрепа за развитието на клъстерите в България

август 16, 2013 · Новини

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. публикува: Решение № РД-16-1140/16.08.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП “Конкурентоспособност” за одобрение на доклад на Оценителна комисия от проведена оценка по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. и Приложение № 1 “Списък с проектните предложения, които се предлагат за финансиране в рамките на наличния бюджет” и Приложение № 2 “Списък с резервни проектни предложения, които са преминали успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране“.

Към месец юни 2013 г. са предложени за финансиране 42 проектни предложения, като едни от най-интересните са на следните клъстери:

  • Сдружение “Български индустриален клъстер” с проектно предложение: “Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на “Български индустриален клъстер”;
  • Сдружение с нестопанска цел “Клъстер за подпомагане и развитие на българските компании в областта на енергетиката” с проектно предложение: “Надграждане на “Клъстер за подпомагане и развитие на българските компании в областта на енергетиката”;
  • “Медиен клъстер – България ООД” с проектно предложение: “Конкурентоспособност чрез онлайн телевизионно продуцентство – институционална подкрепа за медиен клъстер България”;
  •  Сдружение “Клъстер – Уелнес БГ” с проектно предложение: “Повишаване капацитета на “Клъстер – Уелнес БГ” чрез изграждане на административно тяло и дейности за популяризирането на името и дейността на клъстера” и други.

В публикувания Списък с резервни проектни предложения са обявени общо 43 проекта.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Управляващия орган на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.