ПОКАНА

юли 16, 2013 · Новини

Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти” в Агенция по заетостта, в качеството си на Отговорен орган на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни (Европейски интеграционен фонд – ЕИФ), кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с конкурентен подбор от годишна програма за 2012 г. (ГП 2012) посредством схема BG EIF 2012/01 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и устойчиво укрепване на капацитета за реализация на тези дейности”.

Целите на процедурата за предоставяне на БФП по тази схема са:

  • Основна цел 1: Прилагане на дейности, насочени към въвеждане на практика на „Общите основни принципи за политика по интеграцията на имигранти в Европейския съюз”.
  • Основна цел 2: Разработване на индикатори и методологии за оценка на напредъка, корекция на политики и мерки и за подобряване на координацията.
  • Основна цел 3: Изграждане на капацитет за прилагане на политиката по интеграция, координация и изграждане на междукултурна компетентност сред различните нива на осъществяване на интеграцията.

Проектите ще се изпълняват на територията на България. Подкрепяните дейности са обособени в пет компонента, с които всички желаещи имат възможност да се запознаят посредством пълния комплект документи и Насоки за кандидатстване, публикувани на уебсайта на Агенция по заетостта – www.az.government.bg и в рубриката „Активни програми” на интернет-страницата на ЕИФ http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp.

Повече информация за схемата и изискуемите документи, можете да намерите тук.

Краен срок за представяне на проектни предложения по схемата:
30.08.2013 г. 

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Министерство на социалната политика и труда