Програма „Деца и младежи в риск”, Компонент 2 “Грижа за деца в риск” обявява конкурс за набиране на проектни предложения

юли 8, 2013 · Новини

Целта на програма „Деца и младежи в риск” е да допринесе за подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск. Програмата има три компонента: “Грижа за младежи в риск”, “Грижа за деца в риск” и “Изграждане на капацитет”.

По Компонент 2 „Грижа за деца в риск” ще бъде предоставено финансиране за индивидуални проектни предложения със следните основни резултати: ефикасни и ефективни мерки, насочени към уязвимите групи деца и младежи в риск.
Общото финансиране е в размер на 1 849 412 евро.

Минимални и максимални размери на безвъзмездна помощ:
Минимална стойност на финансирането – 200 000 евро;
• Максимална стойност на финансирането – 250 000 евро.

Програма BG06 “Деца и младежи в риск”, Компонент 2 „Грижа за деца в риск” ще подпомага дейности, свързани с по-добра подготовка за училище за деца от социално слаби семейства, включително роми; по-добри социални умения на децата на възраст 3 – 6 години; по-добри езикови умения за децата от ромски семейства, които говорят на езици, различни от български. Компонент 2 „Грижа за деца в риск” е ориентиран към децата в риск от социално изключване поради бедност и недостатъчно образование чрез мерки в областта на образованието от ранна детска възраст. Многобройни проучвания показват ключовото значение на ранната намеса в образователните и социални нужди на децата в риск – не само от ромски произход, но и децата от бедните семейства в неравностойно положение.
Повече информация можете да намерите тук.

Източник: Огра, по материали от страницата на Министерството на образованието и науката