В новата версия на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” са отразени предложенията на бизнеса

юли 11, 2013 · Новини

Вторият вариант на концепцията на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е предложен от новия екип на Министерството на икономиката и енергетиката по време на второто заседание на тематичната работна група и той предвижда подкрепата за компаниите да бъде предоставяна в четири приоритетни направления: предприемачество, иновации, зелена и енергийно-ефективна икономика и интернационализация и услуги за бизнеса. Предложен е по-гъвкав подход, който отговаря и на вижданията и нагласите на фирмите. Предвижда се секторен подход при насърчаване на предприемачеството, развитието на компаниите и интернационализацията им. Мерките за иновации и ресурсна ефективност ще бъдат застъпени във всички сектори на икономиката.

Първият вариант на концепцията не среща одобрението на фирмите, браншовите организации и обединенията на малкия и средния бизнес, според Драгомир Стойнев. По неговите думи този вариант не е отговарял на икономическите условия в страната и не е отразявал нуждите на малките и средните предприятия у нас. В срока за набиране на мнения и коментари са били получени становища на КРИБ, БТПП и НСОРБ, но тези ясни сигнали от тяхна страна не са били отразени, по думите на министър Стойнев. Според него така е бил нарушен диалогът между бизнеса и администрацията.

Новата версия на програмата е разработена след обстойни консултации с всички заинтересовани страни. Представителите на бизнеса от БТПП, КРИБ и АИКБ изразиха удовлетворението си от направените промени в програмата и от факта, че техните предложения са намерили място в документа. Според Камен Колчев, член на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, всички техни предложения по концепцията за новата оперативна програма са отчетени и това ще улесни достъпа на бизнеса до средствата през следващия програмен период. Представители на Конфедерацията на независимите синдикати в България изразиха задоволство от новия вариант на оперативната програма. По тяхно мнение в предишната концепция значението на иновациите е било преекспонирано, докато сега то е намерило точното си място.

Министър Стойнев припомни пред участниците в дискусията и риска от неусвояване на средства по сегашната оперативна програма, както и усилията на правителството това да не се случи. По неговите думи една от основните пречки пред бенефициентите е невъзможността да осигурят необходимия финансов ресурс за изпълнение на проектите си. Той припомни, че през м. май предишното правителство е взело решение за увеличение на авансовите плащания от 20 на 65%, но това засяга само сключените след това договори. Така се получава неравноправно третиране на бенефициентите, обясни Стойнев и допълни, че МИЕ сега предлага промяна. Тя трябва да позволи на всички бенефициенти да се възползват от увеличения размер на авансовите плащания, независимо кога са сключени договорите им. Работим и за облекчаване на процедурите при кандидатстване, така че да не се изисква многократно от бенефициентите да подават едни и същи документи. Нормално е администрацията сама да стига до тях, поясни министър Стойнев. Той припомни, че в резултат на предприетите мерки за ускоряване на работата вече са изплатени заварените от него забавени 25 млн. лв. към бенефициентите.

Повече за новия програмен период и публикуваните документи, можете да прочетете от тук.

Източник: Огра, по материали от страницата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”