Обява за набиране на проектни предложения по програма BG06 “Деца и младежи в риск”

март 15, 2013 · Новини

Операторът на по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) Министерството на образованието, младежта и науката обяви началото на първия конкурс за набиране на проектни предложения.

В рамките на два месеца общините, които са административни центрове на областите в Република България ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения по компонент 1: Грижа за младежи в риск.

Крайният срок за подаване на проектите е 30 април 2013 г.

Пълният текст на обявата, насоки за кандидатстване и всички съпътстващи ги приложения,могат да бъдат намерени тук, както и на Интернет страницата на програмния оператор http://www.minedu.government.bg/left_menu/projects/

Операторът на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) Министерството на образованието, младежта и науката обяви началото на първия конкурс за набиране на проектни предложения.

За допълнителна информация: http://eufunds.bg/bg/oicnews/4072/1