Предоставят се 19 558 300 лева за развитие на клъстерите

март 15, 2013 · Новини

Над 160 представители на бизнеса посетиха информационния ден за представяне на процедурата в град София

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма представи условията за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, която предоставя финансиране за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстерите. Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия.

Информационните дни за представяне на процедурата продължават на 12 и 13 март 2013 г. в Стара Загора и Варна. Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение, кандидатстване и изпълнение на проекта са темите, които ще бъдат обсъждани на информационните дни.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 16.04.2013 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Графикът за провеждане на информационните дни, регистрационната форма за участие и програмата са публикувани на интернет страницата на ОП „Конкурентоспособност“.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет страницата на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

За допълнителна информация: http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=683