Въвежда се опростена процедура за избор на подизпълнители от бенефициентите по европейски проекти

март 15, 2013 · Новини

Промяната е израз на дълго търсената оптимизация на процедурите за намаляване на административната тежест с цел подпомагане и улеснение на бизнеса в управлението на проекти

Правителството в оставка прие нов, опростен подход за избор на подизпълнители от бенефициентите на европейски проекти чрез промяна в ПМС 55 от 2007 г., която се изразява в провеждане на една процедура за набиране на оферти – чрез публична покана.

С промяната се постига дълго търсената оптимизация и намаляване на административната тежест върху кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите, с цел бизнесът да бъде улеснен при реализиране на инвестиции с европейски средства чрез опростен ред за избор на изпълнители. Промяната ще се отрази положително върху ефективното управление на европейски проекти, защото ще улесни и ускори процеса, и ще го направи по-пригоден на бизнес логиката в отговор на нуждата от навременни и ефективни инвестиции, реализирани със средства от ЕС.

Изборът с публична покана е процедура, при която право да подават оферти имат всички заинтересовани лица. Кандидатите за финансиране и бенефициентите трябва да прилагат процедурата, когато размерът на безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на проекта и при наличие на едно от следните условия:

1. когато предвидената стойност за строителство, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 60 000 лв.;

2. когато предвидената стойност за доставки или услуги, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 20 000 лв.

Целият документ можете да намерите тук.

Тази промяна осигурява на кандидатите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ възможност да провеждат съответните процедури за избор на изпълнител преди отпускането на финансиране. Така се ускорява изпълнението на проектите и се увеличава ефективното използване на средствата от ЕС. Въведената оптимизация ще бъде в полза най-вече на бенефициентите на ОП Конкурентоспособност, ОП Развитие на човешките ресурси, както и някои от бенефициентите на ОП „Административен капацитет”. Механизмът ще се прилага и при избор на подизпълнители в проекти, финансирани чрез Съвместната оперативна програма “Черноморски басейн 2007 – 2013 г.”, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

Източник: Огра, по материали от страницата на Структурни фондове на ЕС