Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

януари 20, 2013 · Новини

Планират обявяването на открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.

На основание чл. 14, ал. 5 от ПМС №121/31.05.2007 г. Управляващият орган на ОП “Конкурентоспособност” публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.30 ч. на 28.01.2013 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mee.government.bg.

Източник: Огра, по материали от страницата на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”