МИЕТ представя процедура “Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в Б-я”

януари 15, 2013 · Новини

ОП „Конкурентоспособност“ предоставя 19 558 300 лева за оборудване за приложни изследвания
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) ще представи условията за кандидатстване по процедура „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” BG161PO003-1.2.04 . Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение, начини за кандидатстване и изпълнение на проекта са темите, които ще бъдат обсъждани на информационните дни в София (21 януари 2013 г.), Пловдив (23 януари 2013 г.) и Варна (25 януари 2013 г.).
Основната цел на процедурата „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” е да укрепи и развие капацитета на българските изследователски организации за изпълнението на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност, като предоставя подкрепа за обновяване и модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е 19 558 300 лева. Минималният размер на БФП по всеки индивидуален проект е 100 хиляди лева, а максималният е 4 млн. лева. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
По схемата могат да бъдат подавани проекти за закупуване на ново оборудване, което представлява дълготраен материален актив, покриващо нуждите и разширяващо възможностите на потенциалния бенефициент за извършване на изследователска и развойна дейност, както и за закупуване на материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта.
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.
Графикът за провеждане на информационните дни, регистрационната форма за участие и програмата ще бъдат публикувани на интернет страницата на ОП „Конкурентоспособност“.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция ПРИМА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

За допълнителна информация:
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=658