Обявена е процедурата “Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”

януари 9, 2013 · Новини

На 20.12.2012 г. е обявено началото на приема на проекти по процедурата BG161PO003-1.2.04 “Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, а общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 19 558 300 лева.

Вижте резюме на схемата BG161PO003-1.2.04 “Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” тук.

Проектните предложения могат да се подават по електронен път или на хартиен носител на адреса на Управляващия орган – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”: гр. София, ул. „Шести септември” № 21.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 15.03.2013 г.

Предоставяне на допълнителна информация: Въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:
Адрес за електронна поща: rdi@mee.government.bg; Факс: (02) 9329 299.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg.