Трета покана за набирана на проектни предложения от Бивша Югославска Република Македоня

декември 6, 2012 · Новини

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България
(Управляващ орган) в сътрудничество с

Министерство на Местното самоуправление , Бивша югославска република Македония
(Национален партниращ орган)

Стартират набирането на проектни предложения за насърчаване на трансграничното сътрудничество между двете партниращи държави с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ. Предвиденият бюджет за настоящата Покана за предложения възлиза на  3 083 616 Евро.

Проектните предложения трябва да попадат в една от двете приоритетни оси:

  • 1. Икономическо развитие и социално сближаване
  • 2. Подобряване качеството на живот

Крайната цел на програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия граничен регион, който е определен от Програмата както следва: за България (административно ниво NUTS III) – области Благоевград и Кюстендил и за Бивша югославска република Македония (административно ниво еквивалент на NUTS III) – Североизточния, Източния и Югоизточния статистически регион.

Пълният пакет от документи, включително и Насоките за кандидатстване, се намират на и могат да бъдат свалени от следните Интернет страници:http://www.ipa-cbc-007.eu/http://www.mrrb.government.bg/,http://www.eufunds.bg/  и http://www.mls.gov.mk/

Крайният срок за набиране на проектните предложения е 16:00 часа местно време на 04.03.2013 г. на адреса посочен в Насоките за кандидатстване за настоящата Покана за набиране на проектни предложения. С цел разяснение и подпомагане на потенциалните бенефициенти ще бъдат организирани информационни кампании на българска и на македонска територия. Конкретни дати и места за провеждане на информационните кампании ще бъдат оповестени на Интернет страниците http://www.ipa-cbc-007.eu/,http://www.mrrb.government.bg/ , и http://www.mls.gov.mk/

Контакти за допълнителна информация: Съвместен технически секретариат (СТС)  Кюстендил: +359 78 55 11 83,jtsipabgmk3call@gmail.com

 Източник: Огра, по материали от страницата на Структурни фондове на ЕС