Единадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

ноември 29, 2012 · Новини

На 30 ноември 2012 г. в гр. Пловдив ще се проведе Единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

 

Заседанието на Комитета ще бъде открито от министър Делян Добрев и ще бъде  председателствано от г-н Кирил Гератлиев,  главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Ръководител на Управляващия орган на оперативната програма. В заседанието ще вземат участие и представители на Европейската комисия – г-н Реналдо Мандметс, г-н Атанасиос Софос и г-жа Елица Бейска от ГД „Регионална политика“, както и представители на Европейския инвестиционен фонд – г-н Джордж Гиакомакис и г-н Христо Стоянов.

 

В дневния ред на заседанието са включени представяне  и обсъждане на напредъка в изпълнението на ОП „Конкурентоспособност” през 2012 г., на Индикативната годишна работна програма за 2013 г., на критерии за избор на операции по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”, „Внедряване на иновации в предприятията”, „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ и „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, както и на проектна идея за създаване на „Food Innovation Tech Park“ – Пловдив.

 

Управляващият орган на оперативната програма ще представи предложение за увеличаване бюджета на процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” и предложение за включване на нов бенефициент по приоритетна ос 4 – Агенция за устойчиво енергийно развитие.

Ще бъде обсъдено изпълнението на Годишния комуникационен план за 2012 г. и ще бъде представен Годишен комуникационен план за 2013 г., както и информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити по оперативната програма