Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите

септември 11, 2012 · Новини

Със специализираното законодателство в областта на инвестициите се провежда политика за подкрепа на производства и услуги с висока добавена стойност, за повишаване на регионалната икономическа активност и генериране на заетост. Законът за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) е с фокус основно върху инвестициите във високотехнологични производства и услуги, за откриване на високопроизводителни работни места, развитие на индустриални зони и технологични паркове, както и мащабни инвестиционни проекти във всички сектори на икономиката.

Мерките са в съответствие с основните цели на стратегията “Европа 2020” за интелигентен растеж и генериране на заетост и целят трайно преодоляване на спада в инвестиционната активност в страната.

Предлаганите промени са в няколко насоки:

1. Оптимизиране и децентрализация на процедурата по сертифициране на инвестиционните проекти. С решение на Съвета за децентрализация на държавното управление към Министерския съвет от 2010 г. се предвижда по-нататъшно увеличаване на правомощията на общините за провеждане на политиката за насърчаване на инвестициите. Въвежда се възможност кметът на общината, в която ще се осъществява инвестиционният проект, да издава общински сертификат за инвестиция клас В и да прилага насърчителни мерки от своята компетентност. Редът и условията за издаване на сертификата и за мерките ще се определят с наредби на общинските съвети. Предложението е съгласувано с Националното сдружение на общините.

2. Въвеждане на нов критерий за сертифициране, свързан с броя на създадените нови работни места. Създава се възможност за сертифициране на проекти в сектора на услугите, в частност т. нар. аутсорсинг, при които размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима.

3. Въвеждане на нова насърчителна мярка за частично възстановяване за определен период от време на направените от инвеститора задължителни осигурителни плащания за работници и служители, заели разкритите нови работни места. Мярката ще се прилага алтернативно на финансовата подкрепа за изграждане на публична техническа инфраструктура. Редът и условията по прилагането й ще бъдат уредени със следващи изменения и допълнения в правилника за прилагане на закона.

4. Създава се възможност за придобиване право на пребиваване в България на чужденци от трети страни във връзка с изпълнявани инвестиционни проекти в страната. Включени са и промени, даващи възможности за привилегирована натурализация на основание икономически заслуги. Конкретните икономически критерии, на които трябва да отговарят чужденците, ще се определят с подзаконови нормативни актове към Закона за насърчаване на инвестициите, издадени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Промените в закона се базират на досегашната практика по прилагането на Закона за насърчаване на инвестициите. Взети са предвид и предложенията на инвеститорската общност и представителните бизнес организации, чуждестранни търговско-икономически камари и водещи икономисти. На проведените няколко дискусии МИЕТ получи подкрепа за провежданата политика и потвърждение за важните за инвеститорската общност насърчителни мерки.

Предложения по текстовете на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите може да изпратите в законоустановения срок (14 дни) на дирекция “Инвестиции, иновации и предприемачество” на имейл адрес: p.atanasova@mee.government.bg или i.tabakov@mee.government.bg.

Източник: Огра, по материали от страницата на МИЕТ