Дискусия за бъдещето на Европа: Комисията дава право на глас на гражданите в рамките на онлайн консултация

август 26, 2012 · Новини

Европейската комисия прикани гражданите навсякъде в Европейския съюз да съдействат в планирането на политиките за следващите години и в очертаването на бъдещето на Европа (IP/12/461). До 9 септември всички европейци могат да споделят своите мнения по въпроси като „Как бихте искали Европейският съюз да се развие в близко бъдеще? В какъв Съюз искате да живеете през 2020 година?“

Тъй като Европа е изправена пред големи предизвикателства не на последно място в резултат на финансовата криза и кризата на държавния дълг, политическият дебат все повече и повече се превръща в дебат за близкото и далечното бъдеще на Европа. По време на последния Европейски съвет през юни лидерите обсъдиха необходимостта от извеждането на Икономическия и паричен съюз (ИПС) на „нов етап“. Въпреки това всяка по-нататъшна интеграция в икономическата и данъчната сфера трябва да бъде легитимна в очите на европейските граждани. Ето защо вдоклада на „четиримата председатели“  (председателя на Европейския съвет, председателя на Европейската комисия, председателя на Еврогрупата и председателя на Европейската централна банка), публикуван на 26 юни, по-специално се казва: “Като цяло по-тясната интеграция в рамките на ИПС ще се нуждае от по-здрава демократична основа и от широка подкрепа от страна на гражданите. Поради тази причина е от съществено значение още отсега процесът за осъществяването на тази визия да се основава на широка консултация и участие. Интеграцията и легитимността трябва да напредват успоредно.” След предложение на Комисията 2013 година бе определена за „Европейска година на гражданите“ (IP/11/959). Европейската комисия иска да се възползва от тази възможност да ангажира гражданите в очертаването на утрешния Съюз и да се вслушва в техните виждания за бъдещето на Европа.

„Текущата криза доведе до един крайно необходим обществен дебат относно предприетата от Европа посока. С оглед превръщането на Икономическия и паричен съюз в наистина необратим процес и възстановяването на доверието е важно гражданите и предприятията да добият представа за това каква ще бъде Европа през 2020 г. С радост установявам, че в този контекст предложения за „политически съюз“, „европейска федерация“ или дори „Съединени европейски щати” отново станаха предмет на обсъждане.“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар по въпросите на ЕС по правосъдието, основните права и гражданството. „Обществената консултация на Комисията е силно заинтересована от този дебат. Обнадеждаващо е също така, че повечето от отговорите са на млади европейци.Твърдо убедена съм, че за да излезем от кризата, ни е необходима „повече Европа“, а не по-малко. И за тази цел се нуждаем от ангажираността на нашите граждани. В края на краищата Европа се отнася до техните права, опасения и бъдеще. Следователно гражданите следва да ни водят по пътя към по-силна и по-интегрирана Европа.“

С консултацията на Комисията „Вашите права, вашето бъдеще“ към обществеността е отправен също така въпрос относно чисто практическите пречки, пред които са изправени гражданите във всекидневния живот, когато упражняват правата си като граждани на ЕС или когато искат да се позоват на основните права, залегнали в законодателството на ЕС. Комисията иска да разбере за всички трудности, с които се сблъскват европейците, било то когато пътуват в Европа, когато преминават граници, когато гласуват или се кандидатират на избори, или когато пазаруват онлайн. Събраната от обществеността информация ще бъде използвана директно при определянето на политиките на Комисията и ще залегне в основата на Доклада за гражданството на ЕС за 2013 г., който ще бъде представен на следващия Ден на Европа на 9 май 2013 г.

Само три месеца след началото на 9 май над 5 000 души участваха в онлайн консултацията и отговориха на онлайн въпросника.Това включва граждани на всички държави членки (11,3 % от участващите са французи, 10,5 % италианци, 9 % испанци, 8,9 % германци и 6,1 % британци – вж. процента на участие на граждани от Вашата страна в приложението).

Краткият въпросник може лесно да бъде попълнен онлайн и отнема само десет минути от времето Ви. Консултацията е открита до 9 септември:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Източник: Огра, по материали от страницата на Европейската комисия в България