Предстои създаване на национална информационна система за младежта

август 14, 2012 · Новини

На 05. 04. 2012 г. Народното събрание на Република България прие Закона за младежта.

В изпълнение на Закона, Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за определяне на национално представителните младежки организации в страната, съгласно чл. 25, ал.2, т.2 от Закона за младежта.

Предстои и създаване на Национална информационна система за младежта с пълна база данни за младежките организации в страната, съгласно чл. 44, ал. 2, т.1 и чл. 45 от Закона за младежта.

В тази връзка организациите, желаещи да кандидатстват за включване в списъка на национално представителните младежки организации в страната, трябва да подадат своите документи в Министерството на образованието, младежта и науката (София 1000  бул.”Княз Дондуков” 2А) в срок до 24.09. 2012 г.

За включване в Националната информационна система за младежта срокът за подаване на документи е 31.12.2012 г.

Формулярите са публикувани и на сайта на Министерството на образованието, младежта и науката (http://www.minedu.government.bg/) и на http://youth.mon.bg/.

 Източник: Огра, по материали от страницата на Програма “Младежта в действие”