Покана за представяне на предложения по Програма “Учене през целия живот”

август 12, 2012 · Новини

В Официалния вестник на ЕС от 3 август е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Учене през целия живот”. Програмата обхваща периода от 2007 г. до 2013 г. Специфичните й цели са посочени в член 1, параграф 3 от решението за създаването на Програмата.

Програмата „Учене през целия живот” се отнася за всички видове и степени на образование и професионално образование и обучение.

Програмата е отворена за кандидати, установени в една от следните държави:

 • 27-те държави-членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;
 • държавите кандидатки: Хърватия, Турция;
 • Швейцария;
 • Албания, Босна и Херцеговина, бивша югославска република Македония, Черна гора и Сърбия (само за действията по Програмата, изброени в точка A.2 от приложението към Решение № 1720/2006/ЕО).

Освен това кандидатите от бившата югославска република Македония имат право на участие в следните действия:

 • подготвителни посещения по линия на Програмите „Коменски”, „Грюндвиг”, „Еразъм” и „Леонардо да Винчи”;
 • обучения на работното място по програмите „Коменски” и „Грюндвиг”;
 • посещения и обмяна на опит по Програмата „Грюндвиг”;
 • мобилност с учебна цел за студенти по Програмата „Еразъм”;
 • мобилност на персонала по Програмата „Еразъм” – командировки с цел преподаване;
 • учебни посещения по ключова дейност 1 от Хоризонталната програма;
 • мобилност по програмата „Леонардо да Винчи”.

В съответствие с член 14, параграф 2, от решението за създаване на Програмата за учене през целия живот, в многостранните проекти и мрежи по Програмите „Коменски”, „Еразъм”, „Леонардо да Винчи” и „Грюндвиг” и в ключовите дейности по Хоризонталната програма могат да участват и партньори от трети държави, които не участват в Програмата за учене през целия живот. Моля, използвайте за справка ръководството по Програмата за учене през целия живот за 2013 г. за подробна информация за съответните действия и условията за участие.

Общият бюджет, предназначен за тази покана, възлиза на 1 276 млн. EUR.

Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта и броя на участващите държави.

Основните срокове за подаване на заявления са:

 • Индивидуална ученическа мобилност по програмата „Коменски”: 3 декември 2012 г.;
 • „Коменски”, „Грюндвиг”: обучение на работното място:
  • първи краен срок: 16 януари 2013 г.
  • допълнителни крайни срокове: 30 април 2013 г. и 17 септември 2013 г.;
 • „Коменски”: асистентски стажове: 31 януари 2013 г.;
 • „Коменски”, „Еразъм”, „Леонардо да Винчи”, „Грюндвиг”: многостранни проекти, мрежи и съпътстващи мерки: 31 януари 2013 г.
 • „Леонардо да Винчи”: многостранни проекти за трансфер на иновации: 1 януари 2013 г.;
 • „Леонардо да Винчи”: мобилност (включително удостоверение за мобилност по програмата „Леонардо да Винчи”); „Еразъм” интензивни езикови курсове (EILC): 1 февруари 2013 г.;
 • Програма „Жан Моне”: 5 февруари 2013 г.;
 • „Коменски”, „Леонардо да Винчи”, „Грюндвиг”: партньорства; „Коменски”: партньорства „Comenius Regio”; „Грюндвиг”: работни семинари: 21 февруари 2013 г.;
 • „Еразъм”: интензивни програми (ИП), мобилност на студентите с цел обучение и с цел стаж (включително удостоверение за стаж за консорциуми по Програма „Еразъм”) и мобилност на персонала (командировки с цел преподаване и обучение на персонала): 8 март 2013 г.;
 • „Грюндвиг”: асистентски стажове, проекти за възрастни доброволци: 8 март 2013 г.;
 • Хоризонтална програма: ключова дейност 1 – учебни посещения:
  • първи краен срок: 28 март 2013 г.;
  • втори краен срок: 15 октомври 2013 г.;
 • Хоризонтална програма: всички други дейности: 28 февруари 2013 г.

За посещенията и обмяната на опит по „Грюндвиг” и за подготвителните посещения по всички секторни програми има няколко крайни срока, определени за отделните държави. Моля, направете справка на уебсайта на съответната национална агенция във Вашата страна.

Пълният текст на „Програма за учене през целия живот – обща покана за представяне на предложения 2011-2013 г.” и на „Стратегически приоритети за 2013 г.” могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm

На същата интернет страница се намират също ръководството за участие в Програмата за учене през целия живот за 2013 г. и информацията за наличните формуляри за кандидатстване.

Кандидатурите трябва да отговарят на всички условия, посочени в пълния текст на поканата и в ръководството за участие в Програмата. Те трябва да бъдат подадени като се използва съответно предоставеният формуляр.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Europe Direct София