Представени бяха нови идеи и мерки за финансиране по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”

август 5, 2012 · Новини

Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ проведе семинар, чиято цел бе да запознае представители на институциите – членове на Комитета за наблюдение на програмата, потенциални бенефициенти, с извършен анализ, целящ проучване на възможностите за финансиране на нови мерки в сектор „околна среда” със средства от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

На семинара г-жа Ивелина Василева, заместник-министър и председател на Комитета за наблюдение на ОПОС, представи постигнатия напредък по оперативната програма. Г-жа Малина Крумова, ръководител на Управляващия орган на ОПОС запозна участниците с прогнозите за договаряне и усвояване, както и риска от автоматично освобождаване на средства, вследствие на прилагане на правилото n+2  и n+3 за 2013 г.

Представеният анализ включва предложения за мерки от ресорни дирекции в Министерството на околната среда и водите, изготвени в процеса на работа на вътрешноведомствена работна група. Паралелно с това, от страна МОСВ бяха изпратени писма до МЗХ, МРРБ, МВР, „Метрополитен” ЕАД, Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и до общини с искане за информация за готови проекти за предотвратяване на риска от наводнения, реакция при пожари и екологичен градски транспорт. Предложенията в сектор „опазване чистота на въздуха” доведоха до проучване на възможностите за финансиране на подвижния състав на градския транспорт със средства от Кохезионния фонд на Европейския съюз в 31 общини, в голямата си част градове – общински центрове, с нарушено качество на атмосферния въздух по показател фини прахови частици (ФПЧ10).

Идентифицирани са мерки, свързани както с доставка на оборудване, така и основни проучвания, анализи, оценки, необходими за изпълнение на законодателните изисквания в областта на опазване на околната среда. Предложените мерки възлизат на около 190 млн. лв. Общият размер на дейности, насочени към опазване на околната среда, с които може да се разшири ОПОС, е 690 млн. лв.

Гостите от Европейската комисия г-н Джордж Кремлис и г-н Джордж Спироу приветстваха предприетите от страна на УО мерки. Активно участие взеха и идентифицираните в анализа потенциални бенефициенти – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, Столичен автотранспорт, Метрополитен и Изпълнителна агенция по околна среда. Гостите от неправителствения сектор отправиха интересни предложения, които ще бъдат предмет на допълнително обсъждане и анализ.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”