Над 10 % от кандидатите за стартиране на собствен бизнес подадоха проектни предложения

юли 25, 2012 · Новини

Над 10 % от очакваните 2 500 кандидати за стартиране на собствен бизнес подадоха проектните си предложения още на първата сесия, приключила на 10 юли, по проект “Подкрепа за предприемчивите българи”. До момента в Агенцията по заетостта не е отчитан подобен успех по грантова схема, а именно толкова голям брой проекти да бъдат подадени в рамките на първата сесия. Схемата „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” е обявена с краен срок на кандидатстване над една година. За сравнение, по процедура “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”, на първата сесия бяха подадени 26 проектни предложения от предприятия и неправителствени организации.

Към 12.07.2012 г. общият брой на безработните лица, включени в проекта е 12 000. От тях 8 010 лица са завършили успешно обучението и консултирането преди обявяването на първата сесия за кандидатстване. Те имаха възможност да представят на тази сесия разработените си бизнес предложения.

В помощ на кандидатите се проведе мащабна информационна кампания в цялата страна, приканваща предприемчивите българи да подготвят и подадат своите проектни предложения. В бюрата по труда и филиалите в над 200 населени места работят всекидневни приемни. Всяка седмица в приемните на регионалните служби по заетостта и в централната администрация на Агенцията по заетостта кандидатите имат възможност да получат специализирани консултации.

Обучението и консултирането на безработни лица по Компонент І продължава и в момента. Успешно завършилите ще имат възможност да подадат своите проектни предложения в следващите 5 оценителни сесии, като последната от тях е планирана за 31.05.2013 г. Сроковете на съответните сесии са съобразени с приключването на обучението и консултирането на кандидатите. Съгласно разпоредбите на ПМС №121/31.05.2007 г. оценката на подадените проектни предложения следва да приключи в рамките на 3 месеца от започване работата на оценителната комисия. След одобрението на оценителния доклад Договарящият орган информира писмено успешните кандидати, както и кандидатите, чиито проектни предложения не са одобрени за финансиране, след което се пристъпва към сключване на договор.

Оценката на проектните предложения се извършва в съответствие с принципите на безпристрастност и поверителност на оценителния процес по предварително оповестена методология, която е част от документите за кандидатстване. Проектите се оценяват от експерти в съответната област, които не са служители на Договарящия орган.

Препоръчваме кандидатите да прилагат изработения в рамките на Компонент І бизнес-план проектното предложение, което се подава в рамките на процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” – Компонент ІІ. Бизнесът планът дава рамката за дейността на новосъздаденото предприятие и плановете за неговото бъдещо развитие. В този смисъл, той е важен за самите предприемачи и за тяхната дейност. Това ще позволи на оценителната комисия по-детайлно да вникне в бизнес-инициативата на кандидата и да оцени обективно подадения проект, планираните за изпълнение дейности, заложените разходи и устойчивостта на резултатите в края на изпълнение на проекта и след него.

Всяко одобрено проектно предложение получава безвъзмездната финансова помощ в размер до 20 000 лв. Средствата се осигуряват за подпомагане стартирането на самостоятелен бизнес. Начинът за разплащане – 20 % авансово плащане, които се ползват от страна на бенефициентите като оборотни средства, а за извършени дейности и направени разходи, те могат да искат текущо възстановяване до 80% от стойността на проекта.

Всички плащания от страна на Агенцията по заетостта като междинно звено по ОП РЧР се извършват в съкратени срокове от началото на 2012 година. В подкрепа на стартиращите предприемачи е адресиран и третия компонент по схемата за предприемчивите българи. В рамките на последния по процедурата – Компонент III, който вече стартира, се предвижда чрез провеждане на процедура по ЗОП, Агенцията по заетостта да избере консултантски фирми, които да придружават в реализирането на бизнеса всички лица, спечелили проекти по Компонент ІІ. Те ще подпомагат бенефициентите в развитието на тяхната фирма чрез предоставянето на счетоводни, правни и други услуги.

Кандидатите за стартиране на самостоятелна стопанска дейност по Компонент II имат право на всички услуги, които предоставя Агенцията по заетостта или плащанията от други институции, които произтичат от регистрацията им като безработни. Безработните лица, включени в проекта, не губят правото си на обезщетение за безработица след регистрирането на фирма до момента на стартирането на реална стопанска дейност, достатъчно е само да подържат редовно регистрацията си.

Източник: Огра, по материали от страницата на Министерството на труда и социалната политика