По-дълги срокове и по-голямо финансиране по отделни процедури на ОП “Конкурентоспособност”

юли 22, 2012 · Новини

Според УО на програмата това ще помогне за своевременно усвояване на средствата до края на програмния период
Наблюдава се текущо забавяне в изпълнението на сключените договори по процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и необходимост от допълнително технологично време за въвеждане на системи за управление по процедура „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”, „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и е необходимо от допълнително технологично време за въвеждане на системи за управление по процедура „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”. Това се казва в Резултатите от проведена писмена процедура за вземане на решение на Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“, публикувани на страницата на програмата.
Според Комитетът за наблюдение (КН) съществуват предпоставки за вероятно забавяне и по други схеми за безвъзмездна помощ. Отчитайки текущите индикации за настъпили затруднения и забавяния от страна на бенефициентите при изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган счита, че е необходимоприлагането на гъвкав подход при вземането на решения, свързани с управлението на договорите и сроковете на тяхното действие. 
Управленска гъвкавост за оптимизиране и подобряване на резултатите от изпълнението на оперативната програма е необходима и в случаите, когато, от една страна, обявени процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП „Конкурентоспособност“ провокират значителен по размер икономически и финансов интерес от страна на целевата бизнес среда, а от друга, при разглеждането, оценката и класирането на постъпващите проекти, непрекъснато се формират списъци с „резервни кандидати“, чиито проекти са успешно преминали всички етапи на оценката, но които не могат да бъдат финансирани, поради недостатъчност на първоначално заложения бюджет. Такъв е случаят със схемата „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”, се казва още в Решението.
За да се избегне некачествено изпълнение или неизпълнение на договорени дейности, което може да доведе до неодобрение на разходи и неусвояване на средства по програмата поради невъзможност за пренасочване на средствата към други схеми след края на периода на договаряне, които изтича в края на 2013 г., както и предвид изключително краткия оставащ срок за договаряне на средствата до края на настоящия програмен период (31.12.2013 г.), Управляващият орган предлага да бъдат взети решения за удължаване сроковете за изпълнение на сключени договори по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и за увеличаване бюджета и договаряне на допълнителни проекти по процедурите обявени в периода 2011 г. – 2013 г.
Какви са решенията, които Комитетът за наблюдение взе?
– На бенефициентите по сключените договори по процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, на индивидуален принцип и при обоснована необходимост, да бъде предоставена възможност за удължаване до 6 месеца на срока за изпълнение на дейностите.
– На бенефициентите по сключените договори по процедура „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”, на индивидуален принцип и при обоснована необходимост, да бъде предоставена възможност за удължаване до 6 месеца на срока за изпълнение на дейностите
– КН на ОП „Конкурентоспособност” оправомощава Управляващия орган да взима последващи целесъобразни решения на колективен и индивидуален принцип за удължаване сроковете на сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1, 2, 4 и 5 на оперативната програма при спазване на правилото N+3/N+2 и тези действия следва да се третират като допустимо изменение на вече одобрени критерии от страна на Комитета за наблюдение по действащи процедури за безвъзмездна финансова помощ.
– Одобрява се предложението за увеличаване бюджета на процедура „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” със стойността на безвъзмездната помощ необходима за финансиране на проектните предложения, преминали успешно всички етапи на оценката, за които не достига финансиране.
– Съгласно наличните средства по съответната приоритетна ос на оперативната програма и съгласно качеството на постъпилите проектни предложения преминали успешно всички етапи на оценка, за които не е достигнало финансиране, Управляващия орган може да увеличава бюджета на процедурите обявени в периода 2011 – 2013 г., включително и с над 50%, както и да сключва допълнителни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, и тези действия следва да се третират като допустимо изменение на вече одобрени критерии от страна на Комитета за наблюдение по действащи процедури за безвъзмездна финансова помощ.
В резултат на взетите решения, КН ще даде възможност за реално упражняване от бенефициентите на предвидените им в Общите условия права за удължаване на срока на договора поради обстоятелства възникнали след сключване на договора за безвъзмездна помощ. УО на ОП „Конкурентоспособност“ ще предостави равна възможност на всички бенефициенти за удължаване срока за изпълнение на отделните договори.
Според Решението удължаването на всеки конкретен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) ще се извършва индивидуално, след представяне на обосновка и на база посочен от бенефициента срок, необходим за успешното изпълнение на проекта.
УО извършва мониторинг на 100% на всички ДБФП, в това число чрез проверки на място, документална проверка и изискване на информация за напредъка по изпълнение на договорите. Това ще бъде прилагано и по отношение на договорите, които ще се възползват от удължаването на срока за изпълнение.
От Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ обещават да предоставят своевременно информация на интернет страницата на Оперативната програма за окончателния брой и стойност на безвъзмездната помощ на сключените договори по всяка процедура, обявена в периода 2011 г. – 2013 г., за която е взето решение за увеличаване на първоначално заложения бюджет.

Източник: Огра, по материали от страницата на Project media