Нови конкурси по Седма рамкова програма

юли 11, 2012 · Новини

На 10 юли Европейската комисия публикува нови покани за представяне на предложения в областта на научните изследвания по Седмата рамкова програма.

Поканите са насочени към иновациите и към серията от предизвикателства, пред които е изправено обществото, като същевременно прокарват пътя на „Хоризонт 2020“, следващата програма за финансиране на научноизследователската дейност в ЕС за периода 2014—2020 г.

Общо 8,1 милиарда евро ще бъдат отпуснати за проекти и идеи, които ще засилят конкурентоспособността на Европа и ще спомогнат за решаването на проблеми свързани със здравето на населението, опазването на околната среда и намирането на нови решения за справяне с все по-трудните предизвикателства, предизвикани от урбанизацията и управлението на отпадъците.

Текстовете на публикуваните на 10 юли т.г. покани, както и Ръководствата за кандидатстване можете да намерите на официалния портал на участниците на адрес: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls