Фонд “Научни изследвания” обявява конкурс

юли 9, 2012 · Новини

Фонд “Научни изследвания” обявява конкурс “Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” – 2012 г.

Целта на конкурса е да насърчи:

 • провеждане на качествени и конкурентоспособни научни  и научно–приложни изследвания в следнитеприоритетни области:
  • Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии;
  • Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни;
  • Нови материали и технологии;
  • Културно – историческо наследство;
  • Информационни и комуникационни технологии;
  • Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера.
 • междуинституционалната интеграция на университети и висши училища, научни звена на Българска академия на науките и на Селскостопанска академия, предприятия, нестопански организации и други;
 • засилване на връзката „наука – бизнес”.

Общ размер на финансовите средства

Предварителен бюджет на конкурса: 21 000 000 лв.

Предварителен бюджет на конкурса за 2012 г.: 14 800 000 лв.

Продължителност

Обявяване на конкурса: май 2012 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения:

– Проектните предложения се подават онлайн до 17 часа на 16.07.2012 г.

– Проектните предложения следва да се представят и на хартиен носител в 3 (три) идентични на онлайн версията екземпляра, както и на три диска (CD) в Деловодството на Фонд „Научни изследвания“ до 17 часа на 16.07.2012 г.

Срок за определяне на бенефициентите: до 30.09.2012 г.

Срок за изпълнение на проектите: 24 месеца.

За целите на етапността, заложена в проектните предложения, първият етап е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на предоставяне на авансовото финансиране. Вторият етап е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на предоставяне на финансирането за втория етап.

Допустимост на кандидатите

В конкурса могат да участват:

 • научноизследователски организации (съгласно определението в т. I, 4);
 • предприятия (съгласно определението в т. I, 4);
 • нестопански организации.

В конкурса приоритетно участват и обединения от една, две и/или три  категории от посочените по-горе кандидати, които са сключили споразумение за предварително разпределение на своето участие в дейностите по проекта и за процентното разпределение на финансирането между тях и ясно е посочена водеща организация.

Изисквания към участниците в проекта

Ръководителят на проектa трябва да бъде хабилитирано лице за университетите и научните инстути или лице, придобило научната и образователна степен „доктор”, с необходимата научна компетентност, удостоверена чрез професионална автобиография, научни публикации в България и чужбина и притежание на патенти (ако е приложимо) за последните пет години в съответната научна област;

Допустимост на проектните предложения

Подпомаганите проекти трябва изцяло да попадат в рамките на една или повече от следните категории научноизследователска дейност:

 • фундаментални научни изследвания;
 • научно-приложни изследвания;
 • експериментално развитие.

Минимален и максимален размер на финансирането от Фонд „Научни изследвания”

Минималният размер на финансирането от Фонд „Научни изследвания” за проект за целия програмен период е 80 000 лв.

Максималният размер на финансирането от Фонд „Научни изследвания” за проект за целия програмен период е 500 000 лв.

Насоки и документи за кандидатстване – можете да изтеглите от тук :

Guidelines

SciComp2012_application_form_BG

SciComp2012_Annex_1

SciComp2012_Annex_2