Обявена е процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика”

юни 30, 2012 · Новини

На 28.06.2012 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИЕТ – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 обяви открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева.

Проектните предложения се подават в Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на МИЕТ (Договарящ орган по настоящата процедура), на адрес: гр. София 1000, ул. „6-ти септември” № 21.

Краен срок за подаване на проектни предложения: Настоящата процедура за подбор на проекти се обявява като открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване, съгласно чл. 12, ал. 7, т. 2 от ПМС № 121/31.05.2007 г.

Проектни предложения могат да се подават най-късно до: 31.10.2013 г.

Интернет страница на процедурата, рубрика „Въпроси и отговори“: www.beeciff.org/cms/faq;
Факс: (02) 9329 299

Източник: Огра, по материали от страницата на Управляващ орган на ОП “Конкурентоспособност”