Годишна програма за 2019 година. Годишна програма на най-интересните процедури за безвъзмездно финансиране през 2019 година

Януари

BG16RFOP002-2040 Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

Февруари

BG05M9OP001-1.057 Умения

BG16RFOP002-2040 Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

Март

Развитие на иновационни клъстери

Въвеждане на дуална система на обучение (Домино 2)

BG05M9OP001-1.057 Умения

BG16RFOP002-2040 Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

Април

Развитие на иновационни клъстери

Въвеждане на дуална система на обучение (Домино 2)

BG05M9OP001-1.057 Умения

BG16RFOP002-2040 Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

Май

Развитие на регионални иновационни центрове

Развитие на иновационни клъстери

Въвеждане на дуална система на обучение (Домино 2)

BG05M9OP001-1.057 Умения

BG16RFOP002-2040 Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

Юни

Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

Развитие на иновационни клъстери

Въвеждане на дуална система на обучение (Домино 2)

Развитие на регионални иновационни центрове

Юли

Развитие на иновационни клъстери

Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

Развитие на регионални иновационни центрове

Август

Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

Развитие на регионални иновационни центрове

Септември

Социална и професионална интеграция на младежи от резидентни услуги

Професионално образование за успешна реализация на пазара на труда на регионално ниво

Октомври

Социални предприятия за лицата с психични разстройства

Усъвършенстване на системата на висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда

Социална и професионална интеграция на младежи от резидентни услуги

Професионално образование за успешна реализация на пазара на труда на регионално ниво

Ноември

Дигитализация на МСП

Социална и професионална интеграция на младежи от резидентни услуги

Професионално образование за успешна реализация на пазара на труда на регионално ниво

Социални предприятия за лицата с психични разстройства

Усъвършенстване на системата на висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда

Декември

Професионално образование за успешна реализация на пазара на труда на регионално ниво

Социални предприятия за лицата с психични разстройства

Усъвършенстване на системата на висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда

Дигитализация на МСП

Януари 2020 г.

Усъвършенстване на системата на висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда

Дигитализация на МСП